Podmínky použití

Podmínky použití 

Tento web, včetně jakéhokoli dílčího webu dostupného přes domovskou stránku (dále jen "Web"), je publikován a spravován zastoupením, pobočkou nebo souvisejícími entitami společnosti Sport Lubas. Pokud vstoupíte prostřednictvím této domovské stránky na dílčí web, tento dílčí web může obsahovat své vlastní podmínky použití specifické pro daný dílčí web. Pokud přistupujete k Webu, používáte jej nebo jej prohlížíte, přijímáte bez omezení či výhrad podmínky uvedené níže a jakékoli další podmínky uvedené v dílčích webech. 

 

Právo používat Web a jeho obsah 

Tento Web je určen pouze pro vaše osobní použití. Nesmíte distribuovat, vyměňovat, upravovat, prodávat ani přenášet žádnou informaci kopírovanou z tohoto Webu, včetně, ale bez omezení, libovolného textu, obrázků, zvuků nebo videa za jakýmkoli obchodním, komerčním nebo veřejným účelem. Pokud dodržujete tyto Podmínky použití, společnost Sport Lubas vám uděluje nevýhradní, nepřenositelné a omezené právo ke vstupu, zobrazení a použití tohoto Webu. Souhlasíte, že nepřerušíte, ani se nepokusíte přerušit provoz tohoto Webu jakýmkoli způsobem.

 

Vlastnictví 

Veškeré materiály na tomto Webu, včetně, ale bez omezení, zvuků, obrázků, softwaru, textu a videozáznamů ("Obsah") jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv, mezinárodními konvencemi a zákony na ochranu autorských práv. Obsah nesmíte používat jinými způsoby, než je zde uvedeno. Souhlasíte s dodržováním všech pokynů uvedených na tomto Webu, které omezují způsoby použití Obsahu. Na Webu je umístěno množství patentovaných log, servisních známek a ochranných známek. Jejich zveřejněním na Webu vám společnost Sport Lubas neuděluje žádnou licenci k použití těchto patentovaných log, servisních známek a ochranných známek. Jakékoli neoprávněné použití Obsahu může porušovat zákony na ochranu autorských práv, zákony na ochranu ochranních známek, zákony na ochranu soukromí a publicity a veřejné a trestné zákony. 

Můžete stáhnout pouze jednu (1) kopii Obsahu pouze pro vaše osobní a domácí použití, kromě případů, kdy je na dílčím webu, na nějž přistupujete, uvedeno, že tak učinit nesmíte. Pokud stáhnete Obsah z tohoto Webu, nesmíte odstranit žádné doložky o autorských právech nebo ochranních známkách, ani žádné jiné související doložky. 

 

Pravidla pro místnosti pro konverzaci, vývěsky a jiné materiály dodané uživateli 

Tento web může obsahovat oblasti, které umožňují konverzaci ("diskuze") a odeslání či stažení materiálu. Použijete-li tyto oblasti, souhlasíte, že nebudete vyvěšovat, odesílat, přenášet ani jinak publikovat na tomto Webu žádné materiály, které (1) překáží v použití Webu jiným osobám, (2) jsou hanlivé, nezákonné, neslušné, obscénní, urážlivé nebo výhrůžné jakýmkoli způsobem, (3) podněcují jiné osoby k porušení zákonů, (4) porušují zákony na ochranu autorských práv nebo jiná vlastnická práva dalších osob, (5) jsou v rozporu s ochranou soukromí jiného uživatele, (6) obsahují viry nebo jiné škodlivé součásti, nebo (7) obsahují nepravdivá či klamná fakta nebo popisy týkající se původu materiálu nebo komunikace. Souhlasíte, že budete dodržovat jakékoli další podmínky, na které je na tomto Webu nebo na jakémkoli dílčím webu v rámci tohoto webu odkazováno. 

 

Odpovědnost za materiál dodaný uživatelem 

Je zakázáno vyvěšovat nebo přenášet jakýkoli hanlivý, urážlivý, obscénní, pornografický, rouhavý, výhrůžný nebo protizákonný materiál nebo jakýkoli materiál, jenž může ustanovit nebo vyzývat k chování, které lze považovat za trestný čin nebo které způsobí vznik občanskoprávní odpovědnosti nebo jiným způsobem poruší zákon. Přestože společnost Sport Lubas může čas od času v rámci Webu sledovat nebo revidovat vývěsky, diskuse, vyvěšené materiály, přenosy a podobně, není její povinností tak činit a nepřijímá žádné ručení ani odpovědnost za obsah této komunikace, ani za jakékoli pomluvy, chyby, nepřesnosti, urážky, obscénnosti nebo rouhání obsažené v této komunikaci. Společnost Sport Lubas může změnit, upravit nebo odstranit jakýkoli materiál dodaný uživatelem nebo jakoukoli konverzaci, které jsou protizákonné, nemravné, obscénní nebo urážlivé, nebo které jakýmkoli způsobem porušují zásady společnosti Sport Lubas. Společnost Sport Lubas bude plně spolupracovat s úřady pro vynucení práva a soudními příkazy požadujícími nebo nařizujícími společnosti Sport Lubas zveřejnit identitu osoby vyvěšující tyto materiály. 

 

Odkazy 

Tento web může obsahovat odkazy na jiné internetové weby v síti World Wide Web. Společnost Sport Lubas uvádí tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a není odpovědná za obsah žádného z webů, který je s tímto Webem provázán odkazem. Odkaz z tohoto Webu na jakýkoli jiný web není znamením toho, že společnost Sport Lubas s tímto webem souhlasí, podporuje jej nebo jej doporučuje. Společnost Sport Lubas odmítá jakékoli záruky, ať již výslovné nebo předpokládané, týkající se přesnosti, zákonnosti, spolehlivosti či platnosti obsahu na jakémkoli jiném webu. 

 

Právo společnosti Sport Lubas změnit tyto Podmínky použití a Obsah Webu 

Společnost Sport Lubas může kdykoli a bez předchozího upozornění měnit Podmínky použití a přidat nebo odebrat kteroukoli jejich část. Jakékoli změny v těchto Podmínkách použití nebo v jakýchkoli podmínkách uvedených na tomto Webu vstupují do platnosti okamžikem jejich uvedení. Pokračováním v používání tohoto Webu po uvedení změn dáváte najevo váš souhlas s těmito změnami. Společnost Sport Lubas může kdykoli bez oznámení a bez odpovědnosti dočasně nebo trvale přidat, změnit, zrušit, odstranit nebo pozastavit jakýkoli další Obsah uvedený na tomto Webu, včetně vlastností a specifikací produktů popsaných nebo zobrazených na Webu.